Humour.fr
Humour.fr
Envoyer une vidéo Envoyer une image
Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil
Loupe

Vidéo - Coups placés

+1 -1

Partager sur Facebook

Description : Des ballons placés à un endroit discret pour se protéger la foufounne, quelle drôle d'idée elles ont parfois les filles!!!!

Posteur : pingouin0580

Date : le 28-03-2010

Catégories : Aie Jeunes Pour les grands

Note : 0.5302144240.5302144240.5302144240.5302144240.530214424

:-) ;-) ;-( :-DCODE

Commentaires

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 18-05-2016

I have witnessed that intelligent unfeigned estate agents practically the world over are warming as much as FSBO Promoting. They’re realizing that it is greater than just putting an indication within the front region. It is really in relative to building interactions with these merchants who earlier or else later will turn into customers. Accordingly, in the event you impart your time and efforts to supporting these sellers get it alone : the “Regulation involving Rei8orpcity&#c221; kicks in. Motivating weblog post. http://vjohcxcqrpv.com [url=http://lfvsloe.com]lfvsloe[/url] [link=http://xmfmegindwk.com]xmfmegindwk[/link]

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 17-05-2016

And don’t ask Ra0;Wh2t’s wrong with ______________ church?” A neighboring pastor couldn’t figure out while there seemed to be such a disproportionate and sudden “rash” of complaints following an every member survey. Until he found out that at least one of the surveyor’s was asking, “What do you think is wrong with our church?”

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 16-05-2016

"you whine and plead like a little girl who's fucked her entire graduating class and wonders why she's got the cl&.qapuot;I, troglaman, have never said that before.

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 15-05-2016

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be susiirbbcng to your feed and I hope you write again soon!

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 19-08-2015

(...)V tef3rii pre1va existujfa tri znikmey pre1vnych skutočnosted ze1vislfdch od vf4le, ktore9 sfa v sfalade s pre1vom:- pre1vne fakony, - individue1lne pre1vne akty, - ine9 v ze1kone stanovene9 skutočnosti, tzv. variae causarum figurae (vo verejnom pre1ve napr. hlasovanie, t. j. vfdkon hlasovacieho pre1va, bližšie pozri Knapp, V.: Teorie pre1va. C. H. Beck, Praha 1995, s. 141). Uznesenie sfadnej rady, ktorfdm sa formou hlasovania rozhoduje medzi predloženfdmi kandide1tmi, nie je individue1lnym pre1vnym aktom, ktorfd by obsahoval aj odf4vodnenie, ktore9 by odf4vodňovalo vfdrok take9hoto pre1vneho aktu.Keďže ide o vfdkon hlasovacieho pre1va vo verejnom pre1ve (podobne v Ne1rodnej rade Slovenskej republiky alebo na zasadnuted vle1dy Slovenskej republiky), je zrejme9, koľko hlasov zedskal jednotlivfd ne1vrh bez bližšieho odf4vodnenia.Uznesenie sfadnej rady me1 povahu variae causarum figurae a take9to rozhodnutie sa neodf4vodňuje, teda absencia df4vodov, keďže sa deje podľa pre1vneho poriadku, nemf4že byť uzneseniu vytfdkane1 ako jeho porušenie, a tfdm aj porušenie ze1kladnfdch pre1v a slobf4d sťažovateľa, a tfdm neexistuje ani arbitre1rnosť uznesenia z df4vodu absencie odf4vodnenia.Osobitne je potrebne9 zaoberať sa namietanfdm ze1kladnfdm pre1vom podľa čl. 30 ods. 4 fastavy, podľa ktore9ho občania majfa za rovnakfdch podmienok predstup k volenfdm a infdm verejnfdm funkcie1m .Dikcia takto formulovane9ho čle1nku vylučuje z možnosti uche1dzať sa o verejnfa funkciu infdch ako občanov.dastavne9mu sfadu podal sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 fastavy JUDr. J. K. ako sudca Sfadneho dvora Eurf3pskych spoločenstiev, a nie ako občan JUDr. J. K., ktorfd namieta postup orge1nu verejnej moci pri rozhodovaned o kandide1toch na funkciu sudcu Sfadneho dvora Eurf3pskych spoločenstiev.dastavnfd sfad už vo svojej veci sp. zn. III. daS 75/01 z 22. augusta 2002 uviedol, že sfačasťou obsahu pre1va podľa čl. 30 ods. 4 fastavy je, aby orge1ny majface povinnosť spolupf4sobiť pri uche1dzaned sa o funkciu a pri ustanovovaned do funkcie si tieto povinnosti plnili, a tak zaručili možnosť predstupu k volenfdm a infdm verejnfdm funkcie1m.Ak tieto orge1ny porušia svoje povinnosti, a tak sťažia, uľahčia alebo znemožnia uche1dzanie sa o funkciu alebo ustanovenie do funkcie niektore9ho uche1dzača, tak tfdm porušia jeho pre1vo podľa čl. 30 ods. 4 fastavy.Obsahom ze1kladne9ho pre1va podľa čl. 30 ods. 4 fastavy nie je ani pre1vo funkciu sudcu medzine1rodnfdch sfadnych orge1nov zedskať a ani pre1vo na odf4vodnenie nepriaznive9ho rozhodnutia sfadnej rady v procese predstupu k tejto funkcii.Nad re1mec tfdchto favah je dovole1vanie sa sťažovateľa na medzine1rodnfa zmluvu, ktore1 ešte nie je sfačasťou pre1vneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj jeho zdf4razňovanie, že protikandide1t bol celfd svoj profesijnfd život sudcom, čo me1 vzbudiť nedf4veru k jeho kvalifike1cii, podľa mf4jho ne1zoru na prvfd pohľad zjavne neopodstatnene9 bez ake9hokoľvek ďalšieho vysvetľovania.

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 12-09-2012

knVBBI seytovxtnqgh

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 11-09-2012

u5WS7I clvegttlwqfn

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 10-09-2012

I hate my life but at least this makes it baerable.

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 10-09-2012

I hate my life but at least this makes it baerable.

Un visiteur

Posté par un visiteur, le 12-07-2010

elle a sdes boules ou quoi la fille? faudrait confirmer avec une fille de votre entourage! mais elle est vraiment sadomaso de se prendre des coups de lattes! elle ferais mieux de venir me voir pour que j'lui pete la rondelle